HOME / Tag Archives: mẫu phiếu xuất kho- mẫu số 02

Tag Archives: mẫu phiếu xuất kho- mẫu số 02

Mẫu phiếu xuất kho

Tải về mẫu phiếu xuất kho theo Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính). Tải về mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016 Click Tải về

Xem thêm