HOME / BIỂU MẪU / Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho

Tải về mẫu phiếu xuất kho theo Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính).